ข้อมูลและสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.บอกความหมายของข้อมูลและสารสนเทศได้
2.อธิบายคุณสมบัติของข้อมูลที่ดีได้
3.จำแนกประเภทของข้อมูลได้
4.อธิบายวิธีการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้
5.บอกระดับสารสนเทศได้
6.สามารถจัดเก็บข้อมูล ทำสำเนา แจกจ่ายและสื่อสารข้อมูลรวมทั้งปรับปรุงข้อมูลได้

สาระสำคัญ